Nowo�ci


ADF


Forum


Pierwsza Pomoc


Czarna Taktyka

Naszywki

Zielona Taktyka

SKOT

CPP

Linki

Technika

Download

CSiPS

Kontakt

Vortal SPECOPS istnieje od 11.11.2004

 
Zamieszczony tutaj materia� merytoryczny i multimedialny pochodzi z r��nych �r�de�. Wszelkie starania zosta�y podj�te aby uzyska� zgod� w�a�cicieli praw autorskich na publikacj� materia��w - nie zawsze natomiast jest to mo�liwe. Je�eli s� jakiekolwiek zastrze�enia odno�nie zamieszczonego tutaj materia�u - prosimy o kontakt z autorami serwisu! Materia� zostanie usuni�ty w trybie natychmiastowym.

Wszelkie prawa zastrze�one. Autorzy serwisu SPECOPS nie ponosz� odpowiedzialno�ci za wykorzystanie, prawid�owe lub nie, zawartych tu informacji. Wszystkie operacje w terenie nios� ze sob� element ryzyka. Informacja jest prezentowana tylko dla cel�w edukacyjnych. Informacje i wiadomo�ci zamieszczone na serwisie SPECOPS pochodz� wy��cznie z og�lnodost�pnych �r�de�: ksi��ek, opublikowanych podr�cznik�w wojskowych oraz Internetu. SPECOPS nie reprezentuje jakichkolwiek pogl�d�w politycznych, nacjonalistycznych lub religijnych. SPECOPS nie reprezentuje jakiejkolwiek organizacji, stowarzyszenia, s�u�by mundurowej lub grupy paramilitarnej. SPECOPS nie wyra�a opinii przedstawiaj�cych oficjaln� doktryn� i polityk� Armii Australijskiej lub jakiejkolwiek innej organizacji lub s�u�by mundurowej.  Opinie i pogl�dy wyra�ane na forum dyskusyjnym SPECOPS nie s� pogl�dami Autor�w. Kontakt: email: spec